Therapievormen
Onderzoek
 
Privacy persoonsgegevens

Uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De Keuzeboom, maatschap met handelsnaam Keuzeboom Natuurgeneeskunde, gevestigd aan Bieslook 62 1422RR Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.keuzeboomnatuurgeneeskunde.nl Bieslook 62 1422RR Uithoorn Tel. 0297769059
Functionaris Gegevensbescherming van De Keuzeboom is P.G.M. Neuteboom, te bereiken via peter@dekeuzeboom.nl

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 
In overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) doen wij bij Keuzeboom Natuurgeneeskunde ons best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • passende maatregelen ter beveiliging van uw gegevens nemen

De therapeuten van de maatschap Keuzeboom Natuurgeneeskunde, zijnde P.G.M. Neuteboom en J.W.A. Neuteboom-Kumeling, hebben als enige toegang tot alle gegevens in het cliëntendossier. Zij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Zodra uw behandeltraject start, wordt door de behandelend therapeut van Keuzeboom Natuurgeneeskunde een dossier aangelegd. Dit is niet alleen noodzakelijk om een goede behandeling te kunnen geven, maar ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Het dossier bevat, naast uw persoonsgegevens ook medische gegevens, zoals aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uzelf, of uw behandelend therapeut na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Soms is het nodig om extra onderzoek aan te vragen. Wij werken daarvoor samen met diverse bedrijven. Met deze bedrijven hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten. De onderzoeken worden alleen met uw toestemming aangevraagd.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming door derden, tijdens langere afwezigheid van beide therapeuten. Dit ook alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Voor uw zorgnota. Hierop staan gegevens als uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, behandelcode met korte omschrijving en het bedrag.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, met het boekhoudkantoor is een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Wettelijke bewaartermijn:
Uw gegevens in het cliënten dossier worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult.

Recht op inzage:
U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken en u kunt deze ook – maar slechts alleen onder voorwaarden vanuit de wet WGBO - desgewenst laten veranderen/verwijderen. Neemt u dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming, P.G.M. Neuteboom, te bereiken via peter@dekeuzeboom.nl

Datalekken:
Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, nemen wij contact met u op. 

Recht op klacht indienen:
Heeft u een klacht over de omgang met uw privacygegevens en komt u er met ons niet uit, dan kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).